راه اندازی سنسور دما LM35 با آردوینو

سنسور دمای LM35 جزء سنسورهای دقیق دما (توی بازار جنس اصل پیدا کنید) با خروجی آنالوگ متناسب به صورت خطی با دمای محیط برحسب درجه سانتی گراد است.در این مثال آموزشی راه اندازی سنسور دما LM35 با آردوینو را یاد میگیریم. یکی از مزیت های LM35 این است که اندازه گیری دما برحسب درجه سانتی گراد است در حالی که بسیاری از سنسورها برحسب کلوین هستند و برای تبدیل آن به درجه سانتی گراد باید یک عدد بزرگی را از مقدار قرائت شده کم کنیم. این سنسور نیازی به کالیبراسیون اضافی ندارد و به صورت پیشفرض دارای دقتی برابر °C¼± در دمای اتاق  و °C¾± در دمای 55−  تا 150 درجه‌سانتی‌گراد می باشد. مشخصات فنی سنسور دما LM35 : به صورت پیشفرض بر حسب درجه سانتی گراد کالیبره شده است خروجی خطی متناسب با ده میلی ولت بر درجه سانتی گراد mV/°C دارای دقت 5°C در دمای 25 درجه سانتی گراد (بصورت … ادامه خواندن راه اندازی سنسور دما LM35 با آردوینو