سلام برای تهیه ی پروژه کسینوس فی متر با میکرو اردوینو میتونید به من کمک کنید؟

سوال شده در پروژه های الکترونیک توسط علی
سلام
برای تهیه ی پروژه کسینوس فی متر با میکرو اردوینو میتونید به من کمک کنید؟

motahar72@chmail.ir

پاسخ شما

انجام پروژه های الکترونیک
نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
...