hossein

Logo

طراح شماتیک و pcb با التیوم دیزاینر و برنامه نویسی آردوینو و avr

شیراز

من در طراحی با التیوم و برنامه نویسی با آردوینو و avr مهارت دارم و پروژه های زیادی رو انجام دادم.

  • وضعیت انجام پروژه: بله اگه پروژه ای داشتین من هستم

برای ارتباط با من، ایمیل بفرستید h2113616@gmail.com

شماره تماس: