در آردوینو توسط amingg

عرض سلام و احترام

دوستان من با استفاده از آردینو میکرو یه جوی استیک ساختم که روش 5 تا کلید داره و 5 تا ال ای دی

از طریق پورت سریال ارسال و دریافت داره

5 تا دکمه ها مثلاً اینجور کد دریافتشونه  0,0,0,0,0,*

و برای ال ای دی ها باید از طریق نرم افزار آردینو یا هرکولس  کد های زیر رو بفرستم تا چراغ ها روشن بشن  0,1,1,1,1,*    

مشکل اینجاست که دکمه ها کار می کنن اما وقتی دستور ارسال می کنم تا ال ای دی ها روشن بشن برنامه 5 ثانیه هنگ می کنه و هیچ ال ای دی روشن نمیشه

این ال ای دی ها درست وصل شدن و با برنامه تست چشمکزن خودکار مدام روشن و خاموش می شن

دوست من که این بورد رو برام ساخت و برنامه اش رو نوشته ( برای اون همزمان هم چراغ ها روشن میشن و هم دکمه ها ارسال می شن

اما برای من یک طرف  کار نمیکنه

چراغ ها روشن نمیشن

کسی با این مشکل برخورد کرده که بتونه کمکم کنه

من تمام فایروالها و آنتی ویروس هارو خاموشکردم اما باز فرقی نمی کنه

به دادم برسید

اینم کدconst int led1=5;
const int led2=6;
const int led3=7;
const int led4=8;
const int led5=9;
const int key1=A0;
const int key2=15;
const int key3=14;
const int key4=16;
const int key5=10;

String outputString = "";
String inputString = "";

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  pinMode(led5, OUTPUT);
  pinMode(key1,INPUT_PULLUP);
  pinMode(key2,INPUT_PULLUP);
  pinMode(key3,INPUT_PULLUP);
  pinMode(key4,INPUT_PULLUP);
  pinMode(key5,INPUT_PULLUP);
 
outputString.reserve(10);
inputString.reserve(40);
    Serial.begin(9600);

    while (!Serial) {
    ;
  }
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  outputString.concat(digitalRead(key1));
  outputString.concat(",");
  outputString.concat(digitalRead(key2));
  outputString.concat(",");
  outputString.concat(digitalRead(key3));
  outputString.concat(",");
  outputString.concat(digitalRead(key4));
  outputString.concat(",");
  outputString.concat(digitalRead(key5));
  outputString.concat(",");
  outputString.concat('*');  
 
  Serial.println(outputString);
  outputString="";
  delay(500);

}

char temp;
char inputString_index=0;
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
        char inChar = (char)Serial.read();
        inputString += inChar;
        inputString_index++;
        if(inChar=='*'){
            
            temp=inputString[inputString_index-3];
            if(temp=='1')   digitalWrite(led5,HIGH);
            else digitalWrite(led5,LOW);

            
            temp=inputString[inputString_index-5];
            if(temp=='1')   digitalWrite(led4,HIGH);
            else digitalWrite(led4,LOW);
            temp=inputString[inputString_index-7];

            if(temp=='1')   digitalWrite(led3,HIGH);
            else digitalWrite(led3,LOW);
            temp=inputString[inputString_index-9];

            if(temp=='1')   digitalWrite(led2,HIGH);
            else digitalWrite(led2,LOW);
            temp=inputString[inputString_index-11];

            if(temp=='1')   digitalWrite(led1,HIGH);
            else digitalWrite(led1,LOW);
        
         inputString_index=0;
         inputString="";
        }  
    }

  }

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط iranweld

با سلام

کد ذیل را تست کنید


const int led1=5;

const int led2=6;

const int led3=7;

const int led4=8;

const int led5=9;

const int key1=A0;

const int key2=15;

const int key3=14;

const int key4=16;

const int key5=10;

String outputString = "";

String inputString = "";

char temp;

char inputString_index=0;

bool send10=true,send11=false,send20=true,send21=false,send30=true,send31=false,send40=true,send41=false,send50=true,send51=false;

void setup() {

  // put your setup code here, to run once:

  pinMode(led1, OUTPUT);

  pinMode(led2, OUTPUT);

  pinMode(led3, OUTPUT);

  pinMode(led4, OUTPUT);

  pinMode(led5, OUTPUT);

    

  pinMode(key1,INPUT_PULLUP);

  pinMode(key2,INPUT_PULLUP);

  pinMode(key3,INPUT_PULLUP);

  pinMode(key4,INPUT_PULLUP);

  pinMode(key5,INPUT_PULLUP);

 

outputString.reserve(10);

inputString.reserve(40);

    Serial.begin(9600);

    while (!Serial) {

    ;

  }

  ersal();

}

void loop() {

if (send11==false && digitalRead(key1)==HIGH){ersal();send11=true;send10=false;}

if (send10==false && digitalRead(key1)==LOW){ersal();send10=true;send11=false;}

if (send21==false && digitalRead(key2)==HIGH){ersal();send21=true;send20=false;}

if (send20==false && digitalRead(key2)==LOW){ersal();send20=true;send21=false;}

if (send31==false && digitalRead(key3)==HIGH){ersal();send31=true;send30=false;}

if (send30==false && digitalRead(key3)==LOW){ersal();send30=true;send31=false;}

if (send41==false && digitalRead(key4)==HIGH){ersal();send41=true;send40=false;}

if (send40==false && digitalRead(key4)==LOW){ersal();send40=true;send41=false;}

if (send51==false && digitalRead(key5)==HIGH){ersal();send51=true;send50=false;}

if (send50==false && digitalRead(key5)==LOW){ersal();send50=true;send51=false;}

serialEvent();

}

void ersal(){

  outputString.concat(digitalRead(key1));

  outputString.concat(",");

  outputString.concat(digitalRead(key2));

  outputString.concat(",");

  outputString.concat(digitalRead(key3));

  outputString.concat(",");

  outputString.concat(digitalRead(key4));

  outputString.concat(",");

  outputString.concat(digitalRead(key5));

  outputString.concat(",");

  outputString.concat('*');  

 

  Serial.println(outputString);

  outputString="";

  

  

}

void serialEvent() {

  

  while (Serial.available()) {

        char inChar = (char)Serial.readStringUntil('\n');

        inputString += inChar;

        inputString_index++;

        if(inChar=='*'){

            

            temp=inputString[inputString_index-3];

            if(temp=='1')   digitalWrite(led5,HIGH);

            else digitalWrite(led5,LOW);

            

            temp=inputString[inputString_index-5];

            if(temp=='1')   digitalWrite(led4,HIGH);

            else digitalWrite(led4,LOW);

            temp=inputString[inputString_index-7];

            if(temp=='1')   digitalWrite(led3,HIGH);

            else digitalWrite(led3,LOW);

            temp=inputString[inputString_index-9];

            if(temp=='1')   digitalWrite(led2,HIGH);

            else digitalWrite(led2,LOW);

            temp=inputString[inputString_index-11];

            if(temp=='1')   digitalWrite(led1,HIGH);

            else digitalWrite(led1,LOW);

        

         inputString_index=0;

         inputString="";

        }  

    }

  }

...