برای پرسش و پاسخ نیازی به ثبت نام یا ورود به سامانه نیست. به راحتی از قسمت طرح پرسش سوال خودتان را بپرسید.

ماژول ار اف ای دی

سوال شده در پروژه های الکترونیک توسط کاربر
سلام.تشکر بابت سایت خوبتون.
میخواستم لطف کنید و راهنماییم کنید در مورد چگونگی اتصال ماژول RFID_RC522به میکرويatmega32.
چه پایه های رو باید به میکرو وصل کنم.تو نت جستجو کردم متاسفانه چیزی دستگیرم نشد.
ممنون میشم کمکم کنید

1 پاسخ

پاسخ داده شده توسط ایمان

لینک زیر را ببینید : 

https://gitlab.com/AVR-Libraries/rfid-rc522

 

و کد مثال آن : 

این هدر : 

/* Registers

  MFRC522 Datasheed Page 36
*/

// Command and status
#define CommandReg  0x01 // Starts and stops command execution
#define ComIEnReg   0x02 // Enable and disable interrupt request control bits
#define DivIEnReg   0x03 // Enable and disable interrupt request control bits
#define ComIrqReg   0x04 // Interrupt request bits
#define DivIrqReg   0x05 // Interrupt request bits
#define ErrorReg   0x06 // Error bits showing the error status of the last command executed
#define Status1Reg  0x07 // Communication status bits
#define Status2Reg  0x08 // Receiver and transmitter status bits
#define FIFODataReg  0x09 // Input and output of 64 byte FIFO buffer
#define FIFOLevelReg 0x0A // Number of bytes stored in the FIFO buffer
#define WaterLevelReg 0x0B // Level of FIFO underflow and overflow warning
#define ControlReg  0x0C // Miscellaneous control registers
#define BitFramingReg 0x0D // Adjustments for bit-oriented frames
#define CollReg    0x0E // Bit position of the first bit-collision detected on the RF interface

// Command
#define ModeReg    0x11 // Defines general modes for transmitting and receiving
#define TxModeReg   0x12 // Defines general modes for transmitting and receiving
#define RxModeReg   0x13 // Defines reception data rate and framing
#define TxControlReg  0x14 // Controls the logical behavior of the antenna driver pins TX1 and TX2
#define TxASKReg    0x15 // Controls the setting of the transmission modulation
#define TxSelReg    0x16 // Selects the internal sources for the antenna driver
#define RxSelReg    0x17 // Selects internal receiver settings
#define RxThresholdReg 0x18 // Selects thresholds for the bit decoder
#define DemodReg    0x19 // Defines demodulator settings
#define MfTxReg    0x1C // Controls some MIFARE communication transmit parameters
#define MfRxReg    0x1D // Controls some MIFARE communication receive parameters
#define SerialSpeedReg 0x1F // Selects the speed of the serial UART interface

// Configuration
#define CRCResultRegL  0x21 // Shows the MSB and LSB values of the CRC calculation
#define CRCResultRegH  0x22
#define ModWidthReg   0x24 // Controls the ModWidth setting
#define RFCfgReg    0x26 // Configures the receiver gain
#define GsNReg     0x27 // Selects the conductance of the antenna driver pins for modulation
#define CWGsPReg    0x28 // Defines the conductance of the p-driver output during periods of no modulation
#define ModGsPReg    0x29 // Defines the conductance of the p-driver output during periods of no modulation
#define TModeReg    0x2A // Defines settings for the internal timer
#define TPrescalerReg  0x2B // Defines settings for the internal timer
#define TReloadRegL   0x2C // Defines the 16-bit timer reload value
#define TReloadRegH   0x2D
#define TCounterValRegL 0x2E // Shows the 16-bit timer value
#define TCounterValRegH 0x2F

// Test register
#define TestSel1Reg   0x31 // General test signal configuration
#define TestSel2Reg   0x32 // General test signal configuration and PRBS control
#define TestPinEnReg  0x33 // Enables pin output driver on pins D1 to D7
#define TestPinValueReg 0x34 // Defines the values for D1 to D7 when it is used as an I/O bus
#define TestBusReg   0x35 // Shows the status of the internal test bus
#define AutoTestReg   0x36 // Controls the digital self test
#define VersionReg   0x37 // Shows the software version
#define AnalogTestReg  0x38 // Controls the pins AUX1 and AUX2
#define TestDAC1Reg   0x39 // Defines the test value for TestDAC1
#define TestDAC2Reg   0x3A // Defines the test value for TestDAC2
#define TestADCReg   0x3B // Shows the value of ADC I and Q channels

/* Commands

  MFRC522 Datasheed Page 70
*/

#define cmd_idle       0x00 // No action, cancels the current command execution
#define cmd_mem       0x01 // Stores 25 bytes into the internal buffer
#define cmd_generateRandomID 0x02 // Generates a 10-byte random ID number
#define cmd_calcCRC     0x03 // Activates the CRC coprocessor of performs a self test
#define cmd_transmit     0x04 // Transmits data from the FIFO buffer
#define cmd_noCmdChange   0x07 // Can be used to modify the CommandReg register bits without affecting the command
#define cmd_recieve     0x08 // Activates the receiver circuits
#define cmd_transceive    0x0C // Transmits data from FIFO buffer to antenna and activate receiver after transmission
#define cmd_mfAuthent    0x0E // Performs the MIFARE standard authentication as a reader
#define cmd_softReset    0x0F // Resets the MFRC522
و این مثال : 

#include "rc522.h"
#include "spi.h"

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

#define F_CPU 1000000
#define BAUD 4800
#define BAUD_PRESCALE ((((F_CPU/16) + (BAUD/2)) / (BAUD)) - 1)

char getchar(void);
void putchar(char c);
void puts(const char *s);

void init_uart(void)
{
  UBRRH = (BAUD_PRESCALE >> 8);
  UBRRL = BAUD_PRESCALE;
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
  UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1) | (0 << UCSZ2)
      | (0 << UMSEL) | (0 << UPM0) | (0 << UPM1);
}

int main(void)
{
  char result;

  init_uart();
  spi_master_init();

  putchar('?');
  getchar();
  putchar('-');
  putchar('\n');
  putchar('\n');

  while (1)
  {
    result = spi_master_tranceiver(getchar());
    putchar(result);
    putchar('\n');
    _delay_ms(1000);
  }

  return 0;
}

void putchar(char c)
{
  while ((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0) {}
  UDR = c;
}

char getchar(void)
{
  while ((UCSRA & (1 << RXC)) == 0) {}
  return UDR;
}

void puts(const char *s)
{
  while (*s != '\0')
  {
    putchar(*s);
    s++;
  }
}
...