ساخت مدار کنترل چراغ ها به صورت وایرلس و از طریق اپلیکیشن

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

ادور الکترونیک

اتوماسیون خانگی و صنعتی

پروژه برای کنترل چراغهایی اطراف محوطه کار طراحی میشه، به این صورت که یه مرکز داریم که به اینترنت متصل می‌شود و از طریق اپلیکیشن کنترل می‌شود، و روی آن مرکز تعداد ۲۰ عدد سویچ نصب می‌شود که هر کدام یه منطقه را کنترل می‌کند این مرکز به صورت وایر لس به هر سری از چراغها متصل می‌شود و بر روی هر سری از چراغ ها یک سویچ برای کنترل نصب خواهد شد. در این حالت هر سری از چراغها از سه طریق کنترل می‌شود ۱. اپلیکیشن ۲. سویچ روی مرکز ۳. سویچ روی چراغ

به طبع در این حالت حال اگر یک سویچ روشن شود از هر طریقی دو سویچ دیگرمتصل به آن باید وضعیت چراغها را نشان دهد.