اشاره‌گر به کلاس در ++C

اشاره‌گر به کلاس در ++C، دقیقاً مشابه اشاره‌گر ساختارها می‌باشد و دقیقاً به صورت مشابه،  برای دسترسی به اعضای کلاس از طریق آن، از عملگر دسترسی عضو <- استفاده می‌شود. همانند همه اشاره‌گرها، باید اشاره‌گر را پیش از استفاده مقداردهی اولیه کرد.

اجازه دهید با مثال زیر مفهوم اشاره‌گر به کلاس را روشن کنیم.

#include <iostream>
using namespace std;
class Box {
public:
// Constructor definition
Box(double l = 2.0, double b = 2.0, double h = 2.0) {
cout <<"Constructor called." << endl;
length = l;
breadth = b;
height = h;
}
double Volume() {
return length * breadth * height;
}
private:
double length;   // Length of a box
double breadth;  // Breadth of a box
double height;   // Height of a box
};
int main(void) {
Box Box1(3.3, 1.2, 1.5);  // Declare box1
Box Box2(8.5, 6.0, 2.0);  // Declare box2
Box *ptrBox;        // Declare pointer to a class.
// Save the address of first object
ptrBox = &Box1;
// Now try to access a member using member access operator
cout << "Volume of Box1: " << ptrBox->Volume() << endl;
// Save the address of second object
ptrBox = &Box2;
// Now try to access a member using member access operator
cout << "Volume of Box2: " << ptrBox->Volume() << endl;
return ;
}

با اجرای این کد، خروجی زیر حاصل می شود.

Constructor called.
Constructor called.
Volume of Box1: 5.94
Volume of Box2: 102

منبع: ترجمه از سایت tutorialspoint.com

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    جلسه بعدی >>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *