ساخت کیت الکترونیکی ارسال اطلاعات از طریق پیامک

  • پروژه‌ای
  • اصفهان
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

هادی

ساخت کیت الکترونیکی که بتواند یک سری اطلاعات زمانی را با فشردن یک دکمه ثبت نماید و از طریق پیامک به شماره ای خاص ارسال نماید

ساخت کیت الکترونیکی و  برنامه ریزی

به اشتراک گذاری این نوشته: