ساخت منبع تغذیه متغیر

گروه گلدن آرک آریایی

برق

منبع تغذیه متغیر تا ۱۰۰ ولت و ۰.۵ آمپر و فرکانس ۱ تا ۵۰ هرتز که ۲ تا ۲ تا تغییر کند و به۶ سیمی که به یک دیسک آهنی متصل هستند.( ۳ تا ورودی، ۳ تا خروجی) و ۳ تا هم فازند و ۳  تا هم معکوس

منبع تغذیه ای که به ۶ سیم پیچ وصل است. و سه تا هم فاز و ۳ تا معکوس ولتاژ ۱ تا ۲ ولت و جریان تا ۴ و فرکانس ۱ تا ۵۰ هرتز که ۲ تا ۲ تا تغییر میکند.

فرکانس سیم ها و سیم پیچ ها برابر باید باشد