نوشتن برنامه stepper motor تک موتوره با labview

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

علیرضا برغمدی

میخواهم که با لب ویو برنامه استپر موتور را بنویسید البته تک موتوره و نیاز به ران کردن برنامه هم دارم و فرصت هم کم است