منبع تغذیه سویچینگ غیر ایزوله ۱۲ ولت به ۵ ولت پنج آمپر

  • پروژه‌ای
  • تهران
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

محمدی

منبع تغذیه سویچینگ غیر ایزوله ۱۲ ولت به ۵ ولت پنج آمپر طراحی در آلتیوم و مونتاژ برد