اﺳﺘﻔﺎده از AVR در ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺰ

ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از AVR در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﭘﺮﻧﻮﻳﺰ، ﻧﻜﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ آن در اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از AVR در ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺰ

ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار روي AVR

ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﻳﺰ روي AVR اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار روي AVR از ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ذﻛﺮ ﻛﺮد:

 1. ﻧﻮﻳﺰي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ.
 2. ﻧﻮﻳﺰي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪار ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آن
 3. ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 4. ﻧﻮﻳﺰ ﺗﺸﻌﺸﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﻣﻴﺪان ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ در ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮوﻛﻨﺘﺮﻟﺮ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي ﻧﻮﻳﺰ AVR

ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد :

 1. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎرك ﻣﻌﺘﺒﺮ AVR ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ grade ﺑﺎﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻣﺎﻧﻨﺪ mega8 ﻳﺎ mega32 در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ .
 2. اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن از ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎي SMD ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع DIP آن از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ .
 3. ﻗﺮار دادن EMI Filter+VDR و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺧﺎزن 100nF و ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ 400V در ورودي ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ژﻧﺮاﺗﻮر ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ EMI filter  ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎزﻧﻲ را ﻗﺮار داد. در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻳﻚ اﺗﺼﺎل Earth وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .
 4. در صورت استفاده از يك منبع تغذيه سوئيچينگ بايد طراحي منبع تغذيه به گونه اي باشد كه تمهيدات لازم براي مقابله با شرايط نويزدر آن وجود داشته باشد.
 5. و راه حل های دیگر که در مقاله زیر کامل برسی شدن.
مطلب پیشنهادی:  دانلود کتاب آموزش AVR به زبان بیسیک

مطالعه کامل مقاله

همچنین مقاله  AVR040 شرکت اتمل(میکروچیپ) را از اینجا دانلود کنید.

مقاله مرتبط :  روش هاي كاهش نويز در مدارهاي الكترونيكي

نويسنده: استاد مهندس اوژن كي نژاد

اگر این نوشته‌ برایتان مفید بود لطفا کامنت بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک دیدگاه

 1. ممنون از وققتی که میذارید
  خداخیرتون بده