شبیه سازی پروتئوس بازی دونفره منچ ساده شده

  • پروژه‌ای
  • اینترنت
  • قابلیت ارسال پیشنهاد کاری بسته شده است

دانشجوی درس مدارمنطقی دانشگاه گیلان

بازي منچ دو نفره ساده شده، هدف از این پروژه طراحی بازي منچ دو نفره (Ludo (است. این بازي یک بازي رقابتی و دو نفره است. این بازي را صرفا براي دو بازیکن (دو رنگ قرمز و آبی) و در نظر گرفتن فقط یک مهره براي هر بازیکن پیاده کنی

محیط بازي:

قسمت حرکت مهرهها در صفحه بازي را مطابق شکل بالا به کمک LEDها پیاده کنید. براي این کار به 40 خانه براي دور محیط بازي (براي هر دو رنگ آبی و قرمز) و یک خانه انتهایی براي هر بازیکن (به رنگ بازیکن) نیاز دارید. علاوه بر این، همانطور که گفته شد این بازي دو نفره و براساس تاسی است که هر بازیکن میاندازد. به همین منظور براي هر بازیکن به دو نمایشگر Segment-7 BCD) به رنگ بازیکن) و یک کلید (Button یا سوییچ MOM-SPDT-SW (نیاز داریم؛ یک نمایشگر براي اعلام نوبت بازیکن (روي نمایشگر هر بازیکن حرف ابتداي رنگ بازیکن (r یا b (هنگامیکه نوبت بازیکن است نمایش دهید)، کلید Button براي انداختن تاس، و نمایشگر دوم براي نمایش تاس (از یک تا شش). همچنین، چهار نمایشگر Segment-7 سبز براي نشان دادن وضعیت بازي مورد نیاز است (نمایشگرهاي وضعیت). غیر از کلیدهاي ورودي مربوط به کلیدهاي بازیکنان، مدار داراي وروديهاي Clk ،Reset و Start است.

پروژه باید بصورت زیر کار کند:
1 .هر زمان کلید Reset در وضعیت یک قرار گرفت، مدار باید ریست شود و تا زمان فشرده شدن کلید Start ،روي
نمایشگرهاي وضعیت، دو عدد آخر شمارة دانشجویی اعضاي گروه نمایش داده شود.
2 .با فشردن کلید Start بازي آغاز میشود. نمایشگر نوبت یکی از بازیکنان روشن میشود، و بازیکن اجازه دارد تاس بیاندازد
(زدن کلید بازیکن فقط در این حالت باید تاثیر داشته باشد)
3 .همچنین پس از شروع بازي, نمایشگرهاي وضعیت باید عبارت PLAy را نمایش دهند.
4 .با زدن کلید توسط بازیکنی که نوبت آن در نمایشگرش فعال است، با حداقل دو ثانیه تاخیر عدد تاس بازیکن روي نمایشگر
تاس نشان داده شود (براي تولید اعداد تصادفی مربوط به تاس میتوانید از مدار رندومساز قرار داده شده استفاده کنید. دقت
کنید عدد تاس حتما باید بین یک تا شش باشد).
5 .در ابتداي بازي، هر بازیکن باید عدد شش (بدون جایزه تکرار انداختن تاس) بیاورد تا مهرهاش وارد صفحه بازي شود. پس از
آن براساس عدد تاس، مهره بازیکن را به سمت جلو حرکت دهید.
6 .درصورتیکه مهره بازیکنی به بازیکن دیگر برسد، مهره بازیکن دوم باید حذف شود و از ابتدا شروع کند.
7 .سادهسازي: وقتی مهره بازیکن به اواخر صفحهاش میرسد و میخواهد وارد خانه انتهایی مربوط به خود شود، با هر تاسی که
حتی بیشتر از عدد مورد نیاز باشد میتواند وارد خانهاش بشود.
8 .هر بازیکنی که سریعتر به خانه نهایی برسد بازي تمام میشود. در این حالت بازي باید متوقف شده و روي نمایشگرهاي
وضعیت رنگ بازیکن برنده (rEd یا bLUE (نشان داده شود. این وضعیت تا زدن مجدد کلید Start یا Reset باقی
بماند.

نکته 1 :براي تست بازي، اجازه تعیین تاس هر بازیکن بصورت دستی را نیز به بازي اضافه کنید.

نکته 2 :سعی کنید در صفحه اصلی فقط وروديها و خروجیها قرار بگیرند و مدارها در Subcircuit ها یا در کنار بازي قرار
داشته باشند. هرکدام از این پروژهها نیاز به طراحی یک (یا چند) ماشین حالت براي کنترل مدار قسمتهاي مختلف دارند. طراحی این
ماشینهاي حالت را نیز در زمان تحویل پروژه همراه خود داشته باشید.
نکته 3 :مرتب بودن و زیبایی چینش صفحه اصلی بازي و واسط کاربر نمره دارد.

به اشتراک گذاری این نوشته: