اورلود کردن عملگرهای باینری در ++C

عملگرهای باینری دو آرگومان دریافت می‌کنند. مثال‌های زیر از عملگرهای باینری استفاده می کنند. از عملگرهای باینری مانند عملگر جمع (+)، تفریق (-) و تقسیم (/) به وفور استفاده می‌شود.

مثال‌های زیر نحوه اورلود کردن عملگر جمع (+) را نشان می‌دهد. به طریق مشابه، می‌توان عملگرهای تفریق (-) و تقسیم (/) را نیز اورلود کرد.

#include <iostream>
using namespace std;
class Box {
double length;   // Length of a box
double breadth;   // Breadth of a box
double height;   // Height of a box
public:
double getVolume(void) {
return length * breadth * height;
}
void setLength( double len ) {
length = len;
}
void setBreadth( double bre ) {
breadth = bre;
}
void setHeight( double hei ) {
height = hei;
}
// Overload + operator to add two Box objects.
Box operator+(const Box& b) {
Box box;
box.length = this->length + b.length;
box.breadth = this->breadth + b.breadth;
box.height = this->height + b.height;
return box;
}
};
// Main function for the program
int main() {
Box Box1;        // Declare Box1 of type Box
Box Box2;        // Declare Box2 of type Box
Box Box3;        // Declare Box3 of type Box
double volume = 0.0;   // Store the volume of a box here
// box 1 specification
Box1.setLength(6.0); 
Box1.setBreadth(7.0); 
Box1.setHeight(5.0);
// box 2 specification
Box2.setLength(12.0); 
Box2.setBreadth(13.0); 
Box2.setHeight(10.0);
// volume of box 1
volume = Box1.getVolume();
cout << "Volume of Box1 : " << volume <<endl;
// volume of box 2
volume = Box2.getVolume();
cout << "Volume of Box2 : " << volume <<endl;
// Add two object as follows:
Box3 = Box1 + Box2;
// volume of box 3
volume = Box3.getVolume();
cout << "Volume of Box3 : " << volume <<endl;
return ;
}

با اجرای کد بالا، خروجی زیر حاصل می‌شود.

Volume of Box1 : 210
Volume of Box2 : 1560
Volume of Box3 : 5400

منبع: ترجمه از سایت tutorialspoint.com

در جلسه بعدی آموزش ++C با ما همراه باشید.

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    جلسه بعدی >>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *