مهندس موفق الکترونیک

اورلودکردن عملگر افزایش (++) و عملگر کاهش (- -)

عملگرهای افزایش (++) و کاهش (- -) دو عملگر یگانی مهم در ++C هستند.

مثال زیر نحوه اورلود کردن عملگر افزایش (++)، در حالت پیشوند و پسوند را نشان می‌دهد. به طریق مشابه، می‌توان عملگر کاهش (- -) را نیز اورلود کرد.

#include <iostream>
using namespace std;
 
class Time {
  private:
   int hours;       // 0 to 23
   int minutes;      // 0 to 59
   
  public:
   // required constructors
   Time() {
     hours = 0;
     minutes = 0;
   }
   Time(int h, int m) {
     hours = h;
     minutes = m;
   }
   
   // method to display time
   void displayTime() {
     cout << "H: " << hours << " M:" << minutes <<endl;
   }
   
   // overloaded prefix ++ operator
   Time operator++ () {
     ++minutes;     // increment this object
     if(minutes >= 60) {
      ++hours;
      minutes -= 60;
     }
     return Time(hours, minutes);
   }
   
   // overloaded postfix ++ operator
   Time operator++( int ) {
   
     // save the orignal value
     Time T(hours, minutes);
     
     // increment this object
     ++minutes;          
     
     if(minutes >= 60) {
      ++hours;
      minutes -= 60;
     }
     
     // return old original value
     return T; 
   }
};

int main() {
  Time T1(11, 59), T2(10,40);
 
  ++T1;          // increment T1
  T1.displayTime();    // display T1
  ++T1;          // increment T1 again
  T1.displayTime();    // display T1
 
  T2++;          // increment T2
  T2.displayTime();    // display T2
  T2++;          // increment T2 again
  T2.displayTime();    // display T2
  return 0;
}

خروجی حاصله به صورت زیر خواهد بود.

H: 12 M:0
H: 12 M:1
H: 10 M:41
H: 10 M:4

منبع: ترجمه از سایت tutorialspoint.com

اگر این نوشته‌ برایتان مفید بود لطفا کامنت بنویسید.

مطلب پیشنهادی:  تابع سازنده کپی در ++C

مطالعه دیگر جلسات این آموزش<< جلسه قبلی                    جلسه بعدی >>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *